RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – aktualizacja 06.2018r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impuls Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Poleskiej 19 D, NIP 599-316-83-21
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Dariusz Włodkowski z którym można skontaktować się w następujący sposób: inspektor@impuls24.pl, tel. +48504201757
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
– art.6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę
– art., 6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,
– art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu bezpośredni naszych produktów i usług, badanie preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów, zabezpieczeniu mienia i bezpieczeństwa u Administratora
w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – podwykonawcy, odbiorcy usług, banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe oraz kurierskie na rzecz Administratora
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani też nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, , jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym świadczenia usług. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością nawiązania współpracy oraz kontaktu

ADRES
Impuls Sp. z o. o.
ul. Poleska 19 D
66-400 Gorzów Wlkp.

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30

KONTAKT
Telefon: +48957252600
E-mail: marketing@impuls24.pl

IMPULS Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.